การประชุมสัมมนา
"โครงการพัฒนาเครือข่ายเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco Town)"
พื้นที่จังหวัดสระบุรี 
นายมณฑป วัละเพ็ชร์ (ซ้าย) รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายวันชัย อุดมสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "โครงการพัฒนาเครือข่ายเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco Town)" พื้นที่จังหวัดสระบุรี จัดโดยสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์กีฬาและกิจกรรมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
ผู้มีเกียตริร่วมเปิดการประชุมสัมมนา 
วัตถุปรสงค์การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco Town)" พื้นที่จังหวัดสระบุรี และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเทคโนโลยีสะอาด 
นางอรพิน อุดมธนะธีระ จากสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กพร. ชี้แจงรายละเอียดและความสำคัญของโครงการ 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กพร. บรรยายหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ (Eco - Town)" 
นายเอกบุตร อุดมพงศ์ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม บรรยายหัวข้อ "การใช้ประโยชน์กากของเสียอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย" 
นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด นายนฤพล ไทยบำรุงวิวัฒน์ บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด นายประดิษฐ แจ่มจันทร์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ร่วมเสวนาเรื่อง "การใช้ประโยชน์ของเสียอุตสาหกรรมตามหลักการ 3R : กรณีตัวอย่าง" ดำเนินรายการโดย นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
นายภูวดล สุวรรณธารา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ "ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสู่เมืองนิเวศน์" 
มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาประมาณ 120 คน จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสระบุรี