กิจกรรม
"สัปดาห์แห่งการเรียนรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ"
3 - 7 กันยายน 2550 
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้จัดให้มี “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กพร.” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าค้นหาและตรวจดูได้เองโดยสะดวก และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตัวชี้วัดที่ 7.1 เรื่องระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และมีการดำเนินการในการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรในส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ
 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักบริหารกลาง ได้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 ไปแล้วครั้งหนึ่ง และเพื่อเป็นการเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและ มีทัศนคติในการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ดี สำนักบริหารกลาง จึงจัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ขึ้น โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. และกิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ดี” ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 6 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ดี" ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากข้าราชการระดับ 5 – 8 ทั้งในส่วนกลาง และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและโลจิสติกส์ (ภาคใต้) ที่เคยเข้าร่วมสัมมนาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 แล้ว และบุคลากรของ กพร. เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 116 คน และสรุปผลจากแบบประเมิน ซึ่งมีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 42.24 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ เห็นว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการช่วยสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ คิดเป็นร้อยละ 79.59 สำหรับภาพรวมในการจัดประชุม ได้แก่ การบรรยายของวิทยากร ความรู้ความสามารถของวิทยากร วิธีการ การประสานงาน เอกสารประกอบการประชุม สถานที่จัดการประชุม รวมทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการประชุมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เข้าร่วมประชุม อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนระยะเวลาในการประชุม เป็นเวลา 1 วัน ผู้ตอบแบบประเมินเห็นว่า มีความเหมาะสมดี คิดเป็นร้อยละ 77.55 
ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบประเมินได้แสดงความคิดเห็นว่า นายสมชัย เอมบำรุง ซึ่งเป็นวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ดี มีการค้นคว้าและการเตรียมการที่ดี สามารถนำหลักธรรมวินัยมาวิเคราะห์กฎหมายได้ดี และสามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์เชื่อมโยงกับหัวข้อการประชุมเป็นอย่างดีเหมาะสมกับการนำไปปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทำให้เข้าใจในหลักธรรมะกับการนำมาใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารมากขึ้น พร้อมนี้ ผู้ตอบแบบประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะว่า วิทยากรควรมีการเชื่องโยงกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกับพระราชบัญญัติให้ชัดเจนกว่านี้ และควรมีการยกตัวอย่างให้มากๆ 
สำหรับการจัดนิทรรศการ “สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ตลอดระยะเวลา 5 วัน (3 – 7 กันยายน 2550) มีบุคลากรของ กพร. ผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการกับ กพร. บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริเวณกระทรวงอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ พร้อมร่วมกิจกรรม จำนวน 174 คน และมีผู้ร่วมกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 78.16 โดยคำถามมีจำนวน 4 ข้อ ได้แก่ (1) หลักการและแนวคิดของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 3 ข้อ มีอะไรบ้าง (2) สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร จำนวน 5 ข้อ มีอะไรบ้าง (3) ข้อมูลข่าวสารของราชการ และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่าอย่างไร และ (4) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กพร. ให้บริการข้อมูลข่าวสารอะไรบ้าง ซึ่งผู้ตอบคำถามส่วนใหญ่สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 
พร้อมกันนี้ ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของ กพร. ที่ควรพิจารณาสามารถสรุปได้ดังนี้ การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ กพร. ที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โปร่งใส บุคคลภายนอกสามารถเข้ามารับรู้การดำเนินงานของ กพร. ได้ และเจ้าหน้าที่ของ กพร. ก็ยินดีให้บริการข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ กพร. ควรมีการรวบรวมข้อมูลการขอรับบริการว่า เป็นข้อมูลประเภทใดบ้าง ครั้งละมากน้อยแค่ไหน และช่องทางที่มาขอข้อมูลคืออะไร เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและทำแผนได้ในอนาคต ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับรู้ และมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้มากที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างจริงจัง และควรมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าวในหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ผ่านทางเว็บไซต์ การติดประกาศ การออกหนังสือเวียน การจัดบรรยายพิเศษ เสียงตามสาย เป็นต้น 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการครั้งนี้ว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ให้ความรู้ และประสบการณ์ที่ดี ทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร แต่ควรมีการนำเนื้อหาที่จัดนิทรรศการมาจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถนำกลับไปเผยแพร่ต่อได้ และการจัดนิทรรศการควรมีการนำเสนอในหลายรูปแบบ เช่น ระบบมัลติมีเดีย เป็นต้น เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ดี" 
นางสมจินต์ ศงสะเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงานการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "สัปดาห์แห่งการเรียนรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ" อย่างเป็นทางการ 
นายสมชัย เอมบำรุง นิติกร 7 จากสำนักบริหารกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
นางฉริยา อ่อนนิ่ม จากสำนักบริหารกลาง พิธีกรของงาน 
 บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 บรรยายกาศการจัดนิทรรศการ