การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำและแร่เหล็ก 
 pr 
 กลุ่มงานเผนแพร่และอำนวยการ 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำ และแร่เหล็ก ครั้งที่ 2/2550
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความก้าวหน้าของโครงการ
ประจำปีงบประมาณ 2550 ได้แก่

1. โครงการศึกษาแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่ทองคำของประเทศไทย

2. โครงการศึกษาแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่เหล็กและแร่อื่น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำของประเทศไทย 
 บรรยากาศการประชุม