การสัมมนา
“การหมุนเวียนทรัพยากรแร่ และโลหะจากภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองนิเวศน์ (Eco-Town)” 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า จัดสัมมนา “การหมุนเวียนทรัพยากรแร่ และโลหะจากภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองนิเวศน์ (Eco-Town)” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีวัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์ (Eco-Town) 
2. เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในงานพัฒนาส่งเสริมการหมุนเวียนและแปรสภาพวัสดุเหลือใช้และกากของเสียอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแยกสกัดโลหะกลับมาใช้ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมการจัดการของเสียในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาและส่งเสริมแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแปรสภาพวัสดุเหลือใช้และกากของเสียอิเล็กทรอนิกส์จากภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า 
การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทโรงงานที่ 069 – 072 โรงงานการจัดการของเสียอุตสาหกรรมประเภทโรงงานที่ 101 105 และ 106 และโรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 118 คน 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร์ (ขวา) รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
นายสิทธิศักดิ์ วงศ์อ่อน (ซ้าย) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กล่าวรายงานที่มาโครงการ 
 บรรยากาศการสัมมนา