สัมมนาวิชาการ เรื่อง
"การศึกษาโครงการศึกษาแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่ทองคำของประเทศไทย" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 (อุดรธานี) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง "รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่ทองคำของประเทศไทย" เพื่อรายงานผลการศึกษา อาทิ ธรณีวิทยาแหล่งแร่ การทำเหมืองและการประกอบโลหกรรม ต้นทุนการผลิต รวมทั้งการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งวแวดล้อม และเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอหลักการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
นายนิติ กิตติสาร ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 (อุดรธานี) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวเปิดการสัมมนา 
ผศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ หัวหน้าโครงการ กล่าวแนะนำโครงการและทีมงานศึกษาโครงการ 
นายจารุพงษ์ บุศยศักดิ์ นำเสนอเรื่อง ธรณีแหล่งแร่ทองคำ 
ผศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง การทำเหมืองแร่ทองคำ และการแต่งแร่และโลหกรรม 
นายจิรชัย เชาวลิต นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดทำแผนแม่บทในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแร่ทองคำ 
 บรรยากาศการระดมความคิดเห็น และถาม-ตอบ 
 บรรยากาศการสัมมนา 
สำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภทที่มีของเสียหรือวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต ซึ่งยังไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ และเป็นภาระให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัด นำข้อมูลของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวลงประกาศในเว็บไซต์ http://eco-town.dpim.go.th เพื่อประกาศหาผู้นำไปศึกษาใช้ประโยชน์ ต่อไป