การประชุมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 
ด้วยกฎกระทรวงกำหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2550 และประกาศ กพร. เรื่องกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสีและชนิดดินซีเมนต์ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการประชุม นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต กล่าวรายงาน 
(จากซ้าย)นายสกล จุลาภา วิศวกรเหมืองแร่ 8 วช.
นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต
นางอุบล ฤทธิ์เพชร นิติกร 7 ว และ
นายอัชวรรณ อุทัยรังษี นิติกร 5
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้องพร้อมแนวทางปฏิบัติ 
 บรรยากาศการประชุม 
 ถาม-ตอบ ข้อสงสัย