การสัมมนาวิชาการ เรื่อง
รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่เหล็กและแร่อื่น
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำของประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 (อุดรธานี) ร่วมกับสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาแหล่งแร่และการทำเหมืองแร่เหล็กและแร่อื่น เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการดังกล่าว และระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นสรุปผลการศึกษาและเสนอร่าง แนวทางหลักในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่เหล็กต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
นายนิติ กิตติสาร ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 (อุดรธานี) กล่าวรายงานการจัดการสัมมนา 
ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล (ซ้าย) และนายสุรชัย โกเมนธรรมโสภณ (ขวา) นำเสนอรายงานผลการศึกษา "ความต้องการใช้แร่วัตถุดิบของอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ และพื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่ในประเทศไทย ปริมาณสำรองทรัพยากรแร่เหล็กและแร่อื่นที่เกี่ยวข้อง" 
นายวัฒนา ศรีประสิทธิ์ (ขวา) นำเสนอรายงานผลการศึกษา "ข้อมูลการทำเหมืองและแต่งแร่เหล็ก และแร่ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลระบบโลจิสติกส์ ปัญหาอุปสรรคด้านเทคนิค และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม" 
นายวิศิษฏ์ อภัยทาน (ขวา) สรุปผลการศึกษาและเสนอร่าง "แนวทางหลักในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่เหล็ก" 
 บรรยากาศการระดมความเห็นผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 บรรยากาศการสัมมนา 
คุณฉริยา อ่อนนิ่ม จากสำนักบริหารกลาง พิธีกรประจำการสัมมนา 
 บรรยากาศก่อนการสัมมนา