สัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสหภาพพม่า" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริม ร่วมกับสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสหภาพพม่า" เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
นางสาวสุพรศรี ทุมโฆสิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริม กล่าวรายงาน 
Mrs.Dinh Thi Tam Hien, Industry and Contruction Division, Foreign Investment Agency of Vietnam, Ministry of Planning and Investment บรรยายถึงนโยบายภาครัฐ การส่งเสริมการลงทุน และขั้นตอนการลงทุนเวียดนาม 
Dr.Nguyen Kinh Ngoc, Director of Center of Mineral Resources of Institute of Geology and Environment, VUGS บรรยายเกี่ยวกับธรณีวิทยา แหล่งแร่ การขออนุญาตด้านแร่ของเวียดนาม 
นายสมชัย ขาวดี จากบริษัท บ้านปู จำกัด ถ่ายทอดประสบการณ์การทำเหมืองแร่แคลเซียมคาร์บอเนต ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
นายอนันต์ แสงทอง จากบริษัท สระบุรีถ่านหิน จำกัด ถ่ายทอดประสบการณ์การทำเหมืองแร่ถ่านหิน ในสหภาพพม่า 
ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล จากสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลการศึกษาโครงการฯ 
นายวิศิษฏ์ อภัยทาน จากสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลการศึกษาโครงการฯ 
 บรรยากาศการสัมมนา