การฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบและวิเคราะห์โครงการ" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักนโยบายและพัฒนาระบบบริหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การออกแบบและวิเคราะห์โครงการ" เพื่อให้ข้าราชการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สามารถออกแบบและเขียนโครงการ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 
นางวราภรณ์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงานการจัดการฝึกอบรม 
ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดการฝึกอบรม 
ดร.สุปรียา สิทธิคง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอและผู้ช่วยวิทยากร ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ทีมงาน และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ภายหลังพิธีมอบประกาศนียบัตร 
 บรรยากาศการฝึกอบรม 
(ที่ 2 จากขวา) นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนายไชยา เจริญวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม นางสมจินต์ ศงสะเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และนางสาวนภาพร อรุณเกียรติก้อง ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม