การประชุม เรื่อง
รายละเอียดโครงการถลุงแร่เหล็กและประเด็นปัญหาของบริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดให้มีการประชุม เรื่อง รายละเอียดโครงการถลุงแร่เหล็กและประเด็นปัญหาของบริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด เพื่อให้มีการชี้แจงความเป็นมาโครงการก่อสร้างโรงงานถลุงแร่เหล็กของบริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งอธิบายรายละเอียดด้านเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แผนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และปัญหาด้านมวลชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ข้าราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานจะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปใช้ประกอบในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้กับบริษัทฯ ต่อไป เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กพร. 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุม 
นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยยา จำกัด ชี้แจงโครงการ