การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมทรายแก้วและกระจก 
 pr 
 บรรยากาศการสัมมนาในวันที่ 13 มีนาคม 2551 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 

นางสาวสุพรศรี ทุมโฆสิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริม กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ การบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตทรายแก้วคุณภาพต่ำ จังหวัดระยอง"
และ "แบบจำลองโรงล้างทรายแก้วคุณภาพต่ำ" โดย ผศ.สมศักดิ์ สายสินธ์ชัย
"การศึกษาความเป็นไปได้โรงล้างทรายแก้วคุณภาพต่ำ" โดย ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ 
การบรรยาย "แนวทางการพัฒนาโรงล้างทรายแก้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" โดย คุณวัลลภ การวิวัฒน์ 
การบรรยาย "เทคโนโลยีการนำเศษแก้วกลับมาใช้ใหม่" โดยผู้แทนจาก บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด 
การบรรยาย "เจาะลึกเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับคัดแยกทรายแก้วคุณภาพต่ำ" โดย คุณโฆสิต โกฏิสิน 
 การไปดูงานที่จังหวัดระยอง วันที่ 14 มีนาคม 2551 
โรงงาน บริษัท ระยองซิลิก้าอินดัสทรี จำกัด 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม จำกัด 
โรงงาน บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด