โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่ 1 
 pr 
 pr นางสาวกฤตยา ศักดิ์อมรสงวน ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมแร่ไทย 


นางสาวเบญจพร พวงจำปี ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับ ซับพลายเชนมิติใหม่ เพื่อการเชื่อมโยงระหว่างรัฐและผู้ประกอบการ 
 การถาม-ตอบข้อซักถาม