โครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ 
 pr 
 pr 
นายสมชาย เอกธรรมสุทธิ์ ผอ.สรข.3 ประธานในพิธี กล่าวเปิดการอบรม 
นายชัยทัต สมิตินนท์ หัวหน้าส่วนการกำกับดูแลการประกอบการ สรข.3 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดการอบรม 
 บรรยากาศ การอบรม