การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ครั้งที่ 1 
 pr 
 pr 
ดร.มณฑป วัลยะเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ผอ.นภาพร อรุณเกียรติก้อง ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กล่าวรายงานการสัมมนา 
การบรรยาย หัวข้อ "ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์" โดย ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
การบรรยาย หัวข้อ "Logistics Scorecard และกิจกรรมวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อกับการดำเนินงาน" โดย อ.ธนิดา สุนารักษ์ และ อ.พัฒนพงศ์ แสงหัตถวัฒนา 
 บรรยากาศการสัมมนา