สมรรถนะสำคัญอย่างไรกับข้าราชการตาม พ.ร.บ.ใหม่ 
 pr 
 pr 

การบรรยายพิเศษเรื่อง "สมรรถนะสำคัญอย่างไรกับข้าราชการตาม พ.ร.บ. ใหม่" โดย ดร.รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม จากสำนักงาน ก.พ. 
 บรรยากาศในการบรรยายพิเศษ พิธีกรของงาน