กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 pr 
 pr 
การบรรยายหัวข้อ "วิธีการจัดการที่ดีที่สุด (Best Practice) ด้านการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานในต่างประเทศ" โดย ผศ.ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์ และ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ 
กิจกรรมวิเคราะห์เกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหรรมพื้นฐาน โดย อ.ธนิดา สุนารักษ์ และ อ.พัฒนพงศ์ แสงหัตถวัฒนา 
บรรยากาศในการสัมมนา พิธีกร