กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 pr 
 pr 


นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม 
นางสมจินต์ ศงสะเสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงานการประชุม 
การบรรยาย "สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" โดย นางวนิดา สักการโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
การอภิปรายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ "การบริหารงานเพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ" โดย นางวนิดา สักการโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และ นางศิริกุล ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 บรรยากาศในงาน