กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างมาตรฐานโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ 
 pr 
 pr 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ตัวอย่างการจัดการด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน โดย ผศ.ดร.เผ่าภัค ศิริสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และทีมงาน 


กิจกรรมทดสอบ Logistics Scorecard โดย อ.ธนิดา สุนารักษ์ และ อ.พัฒนพงศ์ แสงหัตถวัฒนา 
 บรรยากาศในงาน