การสัมมนา เรื่อง
"โลจิสติกส์...สร้างความได้เปรียบอุตสาหกรรมไทยในศตวรรษที่ 21"
26 มิถุนายน 2551
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ 
สืบเนื่องจากในปี 2550 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมพื้นฐาน ซึ่งมีอุตสาหกรรมเหล็กและเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษากระบวนการและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการจัดเก็บ การขนย้าย รวมถึงการส่งมอบใปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เสนอแนวทางทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนนำเสนอ Best practice การบริหารจัดการโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนี้หนึ่งในผลผลิตโดยตรงจากการศึกษากระบวนการ และกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ คือ โครงสร้างต้นทุนและต้นทุนโลจิสติกส์ 
ดังนั้น ในปี 2551 จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องโดยนำต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมเซรามิกที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้แบบจำลองทางด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำและเผยแพร่ดัชนีต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมเซรามิกเป็นรายเดือนและรายไตรมาส ซึ่งดัชนี้ต้นทุนโลจิสติกส์จะเป็นเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ และเป็นข้อมูลทางสถิติที่ภาครัฐนำไปใช้เป็นตัวเลขอ้างอิงประกอบการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเป็นประโยชน์สำหรับภาคเอกชนในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง "โลจิสติกส์...สร้างความได้เปรียบอุตสาหกรรมไทยในศตวรรษที่ 21" ขึ้นในวันนี้ 
นายดำริ สุโขธนัง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา 
นายเกริกไกร จีรแพทย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติปาฐกถา เรื่อง "อนาคตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยในศตวรรษที่ 21"  
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติกล่าวรายงานการสัมมนา 
การอภิปราย เรื่อง "การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมพื้นฐาน" โดยได้รับเกียรติจาก (จากซ้าย) คุณทรงวุฒิ ดีจงกิจ คุณพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม คุณจีรเดช สัตยายุทธ์ และคุณสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ ร่วมอภิปราย และดำเนินการอภิปราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ และดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย 
การบรรยาย เรื่อง "ดัชนีต้นทุนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมพื้นฐาน" โดย ดร.นันทิ สุทธิการรนฤนัย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 บรรยากาศการสัมมนา