การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
"การบริหารจัดการและพัฒนาสถานประกอบการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐาน" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักวิชาการแร่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การบริหารจัดการและพัฒนาสถานประกอบการเหมืองแร่ให้มีมาตรฐาน" เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพการประกอบการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ และการลดต้นทุนการผลิต ให้แก่สถานประกอบการเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมสระบุรี อินน์ จังหวัดสระบุรี 
นายปณิธาน จินดาภู ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแร่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ 
นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
นางสาวกฤตยา ศักดิ์อมรสงวน จากสำนักวิชาการแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากสถานประกอบการเหมืองแร่ในเขตจังหวัดสระบุรี