การสัมมนา "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
และพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" และพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ในปีงบประมาณ 2550 จำนวน 18 แห่ง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา 
นายพงษ์เทพ จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการจัดสัมมนา และพิธีประกาศเกียรติคุณ 
 บรรยากาศการสัมมนา 
การอภิปรายและการประชุมระดมความคิดเห็น หัวข้อ "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" 
ปิดท้ายการสัมมนาด้วย Lunch Talk หัวข้อ "คิดบวกเพื่อขจัดความขัดแย้งอย่างสมานฉันท์" โดย ดร.ชุติมา วงษ์สวัสดิ์ 
 บรรยากาศพิธีมอลโล่เชิดชูเกียรติห้แก่ อปท.ดีเด่น 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ในปีงบประมาณ 2550 จำนวน 18 แห่ง 
รายนามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ในปีงบประมาณ 2550 จำนวน 18 แห่ง

ประเภทดีเยี่ยม จำนวน 4 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จังหวัดระยอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ จังหวัดสงลา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโซง จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทดีมาก จำนวน 7 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน จังหวัดกระบี่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จังหวัดตรัง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย จังหวัดสตูล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จังหวัดชัยงใหม่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จังหวัดแพร่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง จังหวัดสุทัย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทดี จำนวน 7 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก จังหวัดตาก
2. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้งาม จังหวัดตาก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลผาแดง จังหวัดตาก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสา จังหวัดลำปาง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย จังหวัดอุบลราชธานี 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (แถวหน้า : ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่เชิดชูเกียริต 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (แถวหน้า : ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่เชิดชูเกียริต รวมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนา