การฝึกอบรมหัวข้อ
"กากอุตสาหกรรม...จัดการอย่างไรไม่ให้เป็นของเสีย" ครั้งที่ 2 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ "กากอุตสาหกรรม...จัดการอย่างไรไม่ให้เป็นของเสีย" ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเข้าร่วมฝึกอบรม กว่า 70 คน 
โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
.............1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของเสียซึ่งมีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปเป็นวัตถุดิบตลอดจนปัจจัยการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรรมอื่น
.............2. ส่งเสริมการนำของเสียไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมอื่น
.............3. เพื่อสร้างแรงจูงใจ และแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุเหลือใช้ ตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ซ้าย) เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ และนายบุญชู เอี่ยมเอก อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และช่วยอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กล่าวรายงานการจัดการฝึกอบรมฯ 
นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายบุญชู เอี่ยมเอก อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีและฃ่วยราชการอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์ รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรรมการผูจัดการ บริษัท อีโค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยกรบรรยาย เรื่อง "แนวทางปฏิบัติตามหลักการ 3Rs และ Eco-design" 
นายอภิเชษฐ ชำนิ ผู้ชำนาญพิเศษ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ศักยภาพการใช้ประโยชน์กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานเซรามิกส์" 
นายรัชต์ยุตม์ เกษมชัยศิริ ผู้จัดการส่วนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และพัฒนาตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวทางการเพิ่มมูลค่าเศษกากปูนและคอนกรีต" 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน์" 
นายภานุมาศ ณ พัทลุง วิศวกร บริษัท ปูนซิเมนต์ (ท่าหลวง) จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "พลังงานทางเลือก...จากการแปรสภาพตามหลักการ 3Rs" 
นายสุรพงษ์ อติชาดศรีสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีมพลาสเคมีคอล จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ตัวอย่างการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่จากเศษโฟม" 
 บรรยากาศการฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยี่ยมชมบูธถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโดยสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า 
 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมถ่ายรูปร่วมกันที่ระลึก 
 ภาพการเยี่ยมชมการบริหารจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง (มหาชน) จำกัด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 
การรับฟังการบรรยายถึงกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และการใช้วัตถุดิบทดแทนและพลังงานเชื้อเพลิงทดแทน (ARF) ของ บริษัท Geocycle จำกัด บริษัทในเครือบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)