การสัมมนาระดมความเห็น
เรื่อง "เศรษฐกิจคับขัน...โลจิสติกส์อุตสาหกรรมช่วยได้อย่างไร" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม จัดสัมมนาระดมความเห็น เรื่อง "เศรษฐกิจคับขัน...โลจิสติกส์อุตสาหกรรมช่วยได้อย่างไร" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็น แลกเปลี่ยน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย สำหรับเป็นข้อมูลในการจัดทำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี กรุงเพทฯ 
การสัมมนาดังกล่าวมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในวงการโลจิสติกส์ ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาครัฐ เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ราย สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ แต่สนใจเอกสารประกอบการสัมมนา สามารถ download ที่ได้ www.industry4u.com 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 
(จากซ้าย) นายนคร ศรีมงคล จากสำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม นางสาวนภาพร อรุณเกียรติก้อง ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม และผศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ รองอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติร่วมดำเนินการสัมมนาระดมความเห็นเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เศรษฐฏิจและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 บรรยากาศการระดมความเห็น