การสัมมนา
เรื่อง "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทำเหมืองแร่ในประเทศลุ่มน้ำโขง"
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ณ จังหวัดอุดรธานี 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี จัดการสัมมนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทำเหมืองแร่ในประเทศลุ่มน้ำโขง" เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมการลงทุนการทำเหมืองแร่ในต่างประเทศของ กพร. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล จังหวัดอุดรธานี 


นายมณฑป วัลยะเพ็ชร รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา 


นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ 


นายนิติ กิตติสาร ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี กล่าวรายงาน 


การบรรยาย เรื่อง "ยุทธศาสตร์และพันธกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" โดย นายนิติ กิตติสาร ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี 


การบรรยาย เรื่อง "การลงทุนการทำเหมืองแร่ของต่างประเทศในบริเวณลุ่มน้ำโขง" โดยนายจิรชัย เชาวลิต จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


การอภิปรายเสวนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทำเหมืองแร่ในประเทศลุ่มน้ำโขง" โดย นายวิษณุ ทับเที่ยง จากสำนักพัฒนาและส่งเสริม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายวินิจ องค์เนกนันต์ จากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) นายกำพลศักดิ์ หอมระรื่น จากบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด นายส่งศักดิ์ ลิมบานเย็น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และดำเนินการอภิปรายโดย นายนิติ กิตติสาร ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี 


การบรรยาย เรื่อง "โลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยกับประเทศลุ่มน้ำโขง (GMS)" โดย นายนคร ศรีมงคล จากสำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 


การบรรยาย เรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาการทำเหมืองแร่ทองคำ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


การบรรยาย เรื่อง "การเฝ้าระวังสุขภาพกรณีการทำเหมืองแร่ทองคำ" โดย นายภคินทร์ ดีด่านค้อ จากโรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย และ ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  


การบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาการทำเหมืองแร่เหล็กและแร่อื่นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล จากสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 บรรยากาศการประชุม