การสัมมนา
"ผลของ FTA ไทย-จีนต่อธุรกิจเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย : โอกาสและความท้าทาย" 
เมื่อวันที่4 กันยายน 2551 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริม จัดสัมมนาเรื่อง “ผลของ FTA ไทย-จีนต่อธุรกิจเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย : โอกาสและความท้าทาย” ณ ห้องอยุธยา 2 - 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขัน ผลกระทบ และแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงประโยชน์และผลกระทบตลอดจนแนวทางการปรับตัวและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-จีน ภายใต้กรอบอาเซียน-จีน ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศและกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ความตกลงที่ผูกพันไว้ เพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่เวทีการแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐในการกำหนดนโยบายและมาตรการที่จะต้องเตรียมการ และแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ ภายใต้ความตกลงการค้าระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 
นางสาวสุพรศรี ทุมโฆสิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริม กล่าวรายงาน 
(จากซ้าย) คุณโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล ผู้แทนจากสำนักเอเชีย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ (ผู้ดำเนินการเสวนา) คณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ และดร.วิศาล บุปผเวส ที่ปรึกษาฝ่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ร่วมเสวนา หัวข้อ "ผลของ FTA ไทย-จีนต่อธุรกิจเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย : โอกาสและความท้าทาย" 
(จากซ้าย) ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขัน ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทยภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน" 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับวิทยากร 
 บรรยากาศการสัมมนา