การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"เทคนิคการเป็นผู้ประกาศหรือพิธีกรที่ดี" 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักบริหารกลาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการเป็นผู้ประกาศหรือพิธีกรที่ดี" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเป็นผู้ประกาศหรือพิธีกรที่ดี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศหรือพิธีกรอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2551 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพฯ 
อาจารย์พิทยาวุธ อังศุสิงห์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การเตรียมตัวในการเป็นพิธีกรหรือผู้ประกาศ จิตวิทยาในการสื่อสาร และทักษะพื้นฐานในการทำหน้าที่เป็นพิธีกร 
อาจารย์ประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวจากไทยพีบีเอส ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ และวิธีการประกาศ 
อาจารย์ธีรวีร์ กันรักษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คุณสมบัติของผู้ประกาศที่ดี และฝึกปฏิบัติในการเป็นพิธีกรหรือผู้ประกาศ 
คุณวรพจน์ นิลจู ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรหรือผู้ประกาศที่ดี 
 บรรยายกาศการฝึกอบรม 
 ฝึกปฏฺบัติด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมตัวฝึกปฏิบัติในการเป็นผู้ประกาศหรือพิธีกรที่ดี 
ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรและวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการ 
ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในงานแต่งงาน 
ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬา 
ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในงานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
ฝึกปฏิบัติการเป็นพิธีกรในงานเกษียณอายุราชการ