โครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบแผนผังโครงการทำเหมืองแร่"
 
 pr 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต กล่าวรายงานการสัมมนา 
 บรรยากาศการสัมมนา 
ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคในการวางรูปแบบการใช้พื้นที่โครงการทำเหมือง 
คุณวิศิษฏ์ อภัยทาน บรรยายเรื่อง
เทคนิคการจัดการ กองแร่ที่ทิ้งดิน บ่อกักตะกอน สำหรับการจัดทำแผนผังโครงการ 
ดร. ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร บรรยายเกี่ยวกับ ข้อควรปรับปรุงในการออกแบบ 
คุณณัฐ สุขสงวน พูดถึงปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับแผนผังโครงการทำเหมือง 
คุณสกล จุลาภา บรรยายเรื่อง กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนผังโครงการทำเหมือง 
ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี ให้ความรู้ในเรื่อง เทคนิคในการวิเคราะห์เสถียรภาพของผนังบ่อเหมือง