กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กับสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย
ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ย
 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ
สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ย ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ได้ตกลงร่วมมือกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก