ประชุมชี้แจง "พ.ร.บ.ใหม่ : อะไรที่ปรับและเปลี่ยน" 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดการประชุมชี้แจงเรื่อง "พ.ร.บ.ใหม่ : อะไรที่ปรับและเปลี่ยน" เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้ข้าราชการได้รับทราบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบตำแหน่ง
และค่าตอบแทน 
นายสมศักด์ เจตสุรกานต์ จากสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ. 
 บรรยากาศการประชุม