การเสริมสร้างความเข้าใจบทบาทภารกิจของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายแร่ 
 pr 
 วันที่ 12 มกราคม 2552 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
นางสาวสิริรัตน์ สิริคันธานนท์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย บรรยายเรื่อง ความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ นายชาติ หงส์เทียมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่
นายสกล จุลาภา
นายสกล อนันต์วณิชย์ชา
และ นางสาวสุวนิตน์ เสียงหลาย
ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการอนุญาตและการรังวัด 
 วันที่ 13 มกราคม 2552 
นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
นายกิตติพันธุ์ บางยี่ขัน
และนายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ
ร่วมกันบรรยายหัวข้อ บทบาทกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน การอนุญาตและกำกับดูแลการแต่งแร่และโลหกรรมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2550 
นายไชยา เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับการผลิตและจัดเก็บรายได้ บรรยายเรื่อง การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ของรัฐ 
นายอนุ กัลลประวิทย์ ให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ บรรยายเรื่อง บทบาทและภารกิจด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 
 บรรยากาศการสัมมนา