พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญของ กพร.
และเปิดตัวโครงการ "กพร. : กรมพร้อมรุกสู่ความเป็นเลิศ"
วันที่ 16 มกราคม 2552
ณ ห้องประชุมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชั้น 1 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดประกวดคำขวัญของ กพร. โดยให้บุคลากรของกรมฯ ร่วมส่งคำขวัญที่นำตัวย่อของกรมฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาสื่อความหมายที่มุ่งสู่การร่วมมือร่วมใจ สามัคคี และพัฒนากรมฯ ไปสู่ความเป็นเลิศ
สำหรับโครงการ "กพร. : กรมพร้อมรุกสู่ความเป็นเลิศ" เป็นกิจกรรมเพื่อปรับสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้คำขวัญของ กพร. เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมภายในกรมฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
 


นายสุรพงษ์ เชียงทอง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวรายงาน 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง "ค่านิยมและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา"  
 พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญของ กพร. 

ผู้ชนะการประกวดคำขวัญ กพร. ภาษาไทย ได้แก่ นางวาสนา พิชัยพันธุ์ จากสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม (สบส.)
"กู่ก้องอาสา พัฒนาด้วยใจ แร่ไทยยั่งยืน"
ก กู่ก้องอาสา
พ พัฒนาด้วยใจ
ร แร่ไทยยั่งยืน 

ผู้ชนะการประกวดคำขวัญ กพร. ภาษาอังกฤษ ได้แก่ นายธีรวุธ ตันนุกิจ จากสำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน (สอพ.)
"Development Professional Integration Morality"
D Development (การพัฒนา) หมายถึง มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
P Professional (มืออาชีพ) หมายถึง มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
I Integration (การบูรณาการ) หมายถึง มีการดำเนินงานแบบบูรณาการ (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา)
M Morality (ศีลธรรม คุณธรรม) หมายถึง มีการดำเนินงานที่ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรม 
 
  
 การเปิดโครงการ "กพร. : กรมพร้อมรุกสู่ความเป็นเลิศ"  
 การลงคะแนนคัดเลือกคำขวัญของ กพร. 
กพร. จัดให้มีการลงคะแนนคัดเลือกคำขวัญของ กพร. จากผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ กพร. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2552 ณ ห้องโถง ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่