การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการและคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2553
วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552
ณ ห้องประชุมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชั้น 1 และ ชั้น 2 
 pr 
 pr 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (อพร.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 


การชี้แจงตัวชี้วัดที่จะกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดย คุณสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์ จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 บรรยากาศการประชุม 


ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 1 
 
 
 
 
  
 การระดมสมองเพื่อการปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ 


ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 2 
 
 
 
 
พิธีกรในงาน