บรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์กระทรวงอุตสาหกรรม" 
 pr 
นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวรายงานต่อท่านประธาน คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ บรรยายหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับกิจการ ระดับประเทศ และระดับสากล ทั้งในภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน (International Management Development (IMD): Economic performance, Government efficiency, Business efficiency, Infrastructure) 331 Criteria”  
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ บรรยายเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์กระทรวงอุตสาหกรรม และผล/แผนการดำเนินงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่” 
 บรรยากาศการสัมมนา