กิจกรรมศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 
ด้วยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ จำนวน 13 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีความรู้และความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีเครื่องมือและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสนับสนุน และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและนำแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่ภาคอุตสาหกรรม 
การศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มีเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมศึกษาดูงานกว่า 30 คน 
 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ 
คณะผู้แทนของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
 
 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้การต้อนรับเป็นอย่างดี