พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการชั้นดี
และสถานประกอบการที่มีการจัดการโลจิสติกส์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2551
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 1
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 pr 
 pr 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวรายงาน 
นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลให้ผู้ประกอบการซึ่งได้รับรางวัลสถานประกอบการชั้นดี และสถานประกอบการที่มีการจัดการโลจิสติกส์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2551 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัล 
 
 รัฐมนตรีว่ากระทรวงอุตสาหกรรม ชมนิทรรศการ Green Mining Exhibition 2009 

 
 การสัมมนาเรื่อง "แนวทางการยกระดับวิชาชีพวิศวกรควบคุมเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่" ในภาคบ่าย 


นายปณิธาน จินดาภู ผู้อำนวยการสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน กล่าวรายงาน 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเปิดการสัมมนา 


การอภิปราย เรื่อง "แนวทางการยกระดับวิชาชีพวิศวกรควบคุมเหมืองแร่" โดย
นายเรืองศักดิ์ วัชรพงศ์ อุปนายกสภาวิศวกร
นายฉดับ ปัทมสูตร รองประธานกรรมการสภาเหมืองแร่
นายดิเรก รัตนวิชช์ นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย
และดำเนินการอภิปรายโดย นายปณิธาน จินดาภู ผู้อำนวยการสำนักเหมืองแร่และสัมปทาน