การประชุมร่วม 39 กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดการประชุมหารือการประชุมหารือเพื่อทบทวนและจัดทำข้อเสนอประเด็นปัญหาด้านโลจิสติกส์รายอุตสาหกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2552 เวลา 13.30–17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุม 
ผู้เข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 39 กลุ่ม หน่วยงานราชการเกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น  
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยร่วมกันทบทวนสถานการณ์ และประเด็นปัญหาด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้ตรงตามตรงตามสภาพปัญหา และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการกำหนดนโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป