รายงานผลการศึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำเหมืองแร่ทองคำ 
 pr 
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา 
การบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งแร่ทองคำ โดยดร. พิพัฒน์ เหล่าวัฒนบัณฑิต และ นายจารุพงศ์ บุศยศักดิ์ 
ผศ. สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย บรรายายเรื่อง การจัดทำ๕มือการทำเหมืองแร่ แต่งแร่ การประกอบโลหกรรม และมาตรการสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตรฐานพึงประสงค์ 
ดร. ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ บรรยายเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและพัฒนาแหล่งแร่ทองคำที่มีศักยภาพ และ เรื่อง การทำเหมืองแร่และการประกอบโลหกรรมแร่ทองคำประเทศออสเตรเลีย 
การกำหนด นโยบายและหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการให้สิทธิสำรวจและการมำเหมืองแร่ทองคำ 
 บรรยากาศการสัมมนา และการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น