"การเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย" 
 pr 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ บรรยายหัวข้อ การเตรียมความพร้อมให้มีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสอดคล้องกับข้อกำหนดISO9001-2008, TQM (Clause 1 ISO9001:2008 for Logistics, IT is sub-structure for Quality
system) 
นางวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ บรรยายเรื่อง Free Zone กลไกในการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ อีกแนวทางหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันผู้ประกอบการไทย