การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต (สรข.)" 
ด้วยปัจจุบันตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การดำเนินภารกิจของภาคราชการต้องมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและมีมาตรฐาน ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิตของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต (สรข.) ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของ กพร. ในภูมิภาค มีความใกล้ชิดกับผู้รับบริการโดยตรง การจะให้บริหาร การให้ข้อมูล การกำกับดูแล จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานส่วนกลางของ กพร. รวมทั้งต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอนที่ถูกต้อง 
กพร. จึงจัดให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของ สรข." ขึ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 กพร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจุบัน กพร. มี สรข. จำนวน 7 เขต ได้แก่. . . 
สรข. 1 สงขลา รับผิดชอบพื้นที่ภารใต้ตอนล่าง จำนวน 8 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
สรข. 2 อุดรธานี รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 12 จังหวัด คือ จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 
สรข. 3 เชียงใหม่ รับปิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จำนวน 8 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน และแพร่ 
สรข. 4 ภูเก็ต รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ตอนบน จำนวน 6 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี 
สรข. 5 พิษณุโลก รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 7 จังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 
สรข. 6 นครราชสีมา รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 7 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ 
สรข. 7 ราชบุรี รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก จำนวน 8 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี 
 บรรยากาศการประชุม 
นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุม