พิธีมอบรางวัลสถานประกอบการ
ที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2551
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
 pr 
 pr 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2551(EIA Monitoring Awards 2008) โดยมีสถานประกอบการเหมืองแร่ ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทเหมืองแร่ จำนวน 10 โครงการ ได้แก่
1. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
2. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
3. โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
4. โครงการหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
5. โครงการหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
6. โครงการเหมืองแร่เกลือหิน ของบริษัท เกลือพิมาย จำกัด
7. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายลำพูน กองศาสนะ
8. โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์และหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายประสิทธิ์ ทวนดำ (บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด รับช่วง)
9. โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ของบริษัท พิพัฒน์กร จำกัด
10. โครงการเหมืองแร่หินปูนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีฯ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่สถานประกอบการ 
 
 
 


ประธานในพิธีฯ มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการคัดเลือกฯ