การประชาสัมพันธ์โครงการและฝึกอบรม เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ 
 pr 
 pr 
กพร. ได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและฝึกอบรม เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 22-23 เมษายน 2552 โดยได้รับเกียรติจากนาย อนุสรณ์ เนื่องผลมาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด 
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวรายงานต่อท่านประธาน 
ภาพหมู่ร่วมกัน 
นายมงคล พันธุโกมล และดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
 บรรยากาศการสัมมนา