CSR meeting การประชุม คณะทำงานส่งเสริมการนำมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (CSR-DPIM) 
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
คณะทำงานส่งเสริมการนำมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (CSR-DPIM) จัดประชุมครั้งที่1 เพื่อเสนอแผนการดำเนินงานโครงการและรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะผู้บริหารของกรมฯ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอธิบดีวิฑูรย์ สิมะโชคดี ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “Corporate Social Responsibility (CSR)” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 
ท่านอธิบดีวิฑูรย์ สิมะโชคดี มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีแนวทางการนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้กับวงการเหมืองแร่มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและลดความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการและสังคมโดยทั่วไป ในการนำทรัพยากรแร่ของประเทศมาใช้ในอนาคต