การสัมมนา
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเกลือสินเธาว์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเกลือสินเธาว์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี สกลนคร นครราชสีมา มหาสารคาม และหนองคาย) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ในขั้นรายละเอียดของการประกอบกิจการเกลือสินเธาว์ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงแผนที่สารสนเทศของผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. เพื่อพัฒนาและออกแบบทางเทคนิควิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์การลงทุนในขั้นรายละเอียด (Detailed Desian) สำหรับพัฒนาการผลิตเกลือสินเธาว์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยวิธีการนำน้ำเกลือจากใต้ดินและการทำน้ำเกลือให้แห้งเพื่อเตรียมการจัดทำโครงการระดับทดลอง (Pilot Scale) ในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกนำร่อง 3 พื้นที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluater) ของผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ในพื้นที่คัดเลือกนำร่อง ในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
4. เพื่อกำหนดแนวทาง นโยบายทางกฎหมายและรัฐศาสตร์ในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนากระบวนการผลิตของผู้ประกอบการผลิตเกลือสินเธาว์ทั้งระบบ ภายใต้แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรายการผลการศึกษาโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียการผลิตเกลือสินเธาว์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรุงเทพฯ 
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 


นายไชยา เจริญวงศ์ วิศวกรเหมืองแร่ เชี่ยวชาญ กล่าวรายงาน 
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับมอบของที่ระลึกจาก รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ 
นายไชยา เจริญวงศ์ วิศวกรเหมืองแร่ เชี่ยวชาญ รับมอบของที่ระลึกจาก รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ 
นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ผู้บริหารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการหมืองแร่ และที่ปรึกษาโครงการฯ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายภาพรวมกัน 
รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแนะนำโครงการ และการดำเนินโครงการศึกษาที่ผ่านมา 
ดร.ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ตลาดเกลือกับการลงทุน" 
ดร.พิพัฒน์ เหล่าวัฒนบัณฑิต จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ธรณีวิทยาแหล่งเกลือสินเธาว์ ปัญหาแผ่นดินยุบและแนวทางแก้ไข" 


ผศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาเทคนิคเพื่อแก้ปัญหาการผลิตเกลือสินเธาว์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" 

นายพรธวัช เพ่งศรี วิศวกรเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับหน้าที่เป็นพิธีกรการสัมมนา