บรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 6
"การประยุกต์ใช้เครื่องมือพัฒนา และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์"
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
 pr 
 pr 


นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการบรรยาย 
ดร.นันทิ สุทธิการนฤทัย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ และวิธีการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ"  
ดร.กรกฏ ใยบัวเทศ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ (KPI, Benchmarking, Logistics Scorecard)" 
 บรรยากาศการบรรยาย