การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสัมคม 
 โดยคณะทำงาน CSR-DPIM 
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
คณะทำงาน CSR-DPIM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่1 ขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม กพร.ชั้น 2 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มาบรรยายและร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานกับคณะทำงานฯ โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านอธิบดีวิฑูรย์ สิมะโชคดี เข้าร่วมสัมมนาและฟังการบรรยาย