กิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ
"พลังลมปราณ"
วันที่ 25 พฤษภาคม 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ การทำงานที่เกื้อกูลการใช้ชีวิต การส่งเสริมความรัก ความผูกพันต่องานและองค์กร รวมทั้งการปลูกฝังนิสัยการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากร เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์กรโดยรวม การบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างสมดุลชีวิตและการงานให้แก่ทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่สำคัญขององค์กร ทั้งนี้ กพร. จึงได้จัดกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฏิบัติ "พลังลมปราณ" ขึ้น สำหรับเจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 


อาจารย์ศุภกิจ นิมมานนรเทพ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการบรรยาย 
 บรรยากาศการบรรยาย