บรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8
"อุตสาหกรรมรายสาขา และโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมพื้นฐาน"
วันที่ 16 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กพร. 
 pr 
 pr 
สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กำหนดจัดการบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของภาครัฐ และเอกชน ให้มีความรู้และความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีเครื่องมือและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสนับสนุน และสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้วยกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ 
ทั้งนี้ จึงได้จัดการบรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ "อุตสาหกรรมรายสาขา และโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมพื้นฐาน" เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 


นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการบรรยาย 


ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมรายสาขา และกรณีศึกษาจากงานวิจัยเชิงลึก" 
 


รศ.ดร.สิงหา เจียมศิริ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การวิเคราะห์โซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) สำหรับอุตสาหกรรมพื้นฐาน" 
 
 บรรยากาศการบรรยาย