การสัมมนา
"การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล"
เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุม กพร. ชั้น 1 
 pr 
 pr 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) จัดประชุมสัมมนาการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของ กพร. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 


คุณสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดังองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (Individual Scorecared)" 
 บรรยากาศการสัมมนา