การสัมมนาเรื่อง
"ทิศทาง และการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์แฝดโลก : ไทย-กวางโจว"
29 มิถุนายน 2552 
จากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ร่วมในกรอบเหลี่ยมเศรษฐกิจทั้ง 5 กรอบ คือ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (Upper Meakong Economic Cooperation หรือ UMEC) ห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ACMEC) หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (GMS) และเจ็ดเหลี่ยมเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางเอเชียอาคเนย์ ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งของการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประเทศจีนได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวนี้จึงเลือกให้ไทยเป็นประตูการค้า การขนส่ง และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงสินค้าและบริการสู่ประเทศอาคเนย์ กอปรกับจีนได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้กวางโจวเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางโลจิสติกส์โลก ภายในระยะเวลา 10 ปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้ขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และ SMEs ให้พัฒนาเชื่อมโยงกับจีน ก่อให้เกิดความได้เปรียบ และสร้างแนวทางความร่วมมือและการจับคู่ทางธุรกิจที่ดีกว่าประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นักธุรกิจจีนมีความคุ้นเคยกับประเทศไทยและคนไทยเป็นอย่างดี ยิ่งส่งผลดีให้การเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์ จึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันธุรกิจไย-จีนภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดสัมมนารายงานสถานการณ์และเตือนภัย SMEs รายสาขา เรื่อง "ทิศทาง และการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์แฝดโลก : ไทย-กวางโจว" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเรดิสัน

โดยการสัมมนามีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ บทบาท และความสำคัญทางการค้าและการลงทุนไทย-จีน
2. เตรียมความพร้อมในความร่วมมือไทย-จีน เพื่อการจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์แฝดโลก : ไทย-กวางโจว สำหรับการขยายตลาดการลงทุน
3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Road Show เพื่อศึกษาดูงานโลจิสติกส์ตามเส้นทาง R9 ผ่านเวียดนาม เข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ด่านมิตรภาพ ผเยี่ยวหวีกวน) เมืองผิงเสียว ต่อไปยังที่ตั้งของศูนย์โลจิสติกส์ ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 บรรยากาศการสัมมนา 


นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา 


นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวรายงานการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม นายภักดิ์ ทองส้ม รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวรายงานการสัมมนา 
นายดำริ สุโขธนัง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ประเทศไทยและการปรับตัวเพื่อเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในทศวรรษหน้า" 


การเสวนาหัวข้อ "ทิศทาง และการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์แฝดโลก : ไทย-กวางโจว" โดยผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย (จากซ้าย)

- อาจารย์กุญญพันธ์ แรงขำ จากมหาวทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ
- ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- อาจารย์พิษณุ เหรียญมหาสาร รองอธิการบดีและคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คุณสิทธิศักดิ์ เลาหชีวิน รองอธิบดีกรมพัฒนาธุริกจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ดร.กฤษฎ์ ฉันทจิรพร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
- Mr.Lin Jin Xin ผู้แทนจากสมาพันธ์วิจัยโลจิสติกส์ GMS แห่งมณฑลหยุนหนาน 
(จากขวา) นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้ความสำคัญและสนใจอยู่ร่วมสัมมนาตลอดรายการ