การฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการโลจิสตกส์และโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า
ของภาคอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 3 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยสำนักโลจิสติกส์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการโลจิสตกส์และโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของภาคอุตสาหกรรม" รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ต้นกล้าอาชีพ) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ได้มีความรู้ด้านโลจิสติกส์ป้อนให้แก่ภาคอุตสาหกรรม มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 48 คน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2552 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 


นายเสน่ห์ นิยมไทย รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 


นางดวงกมล สุริยฉัตร เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรม 


อาจารย์รวมพล จันทรศาสตร์ จากสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ให้เกียรติเป็นวิทยากร 
 บรรยากาศการฝึกอบรม